E-piletite müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. E-piletimüügikeskkonna haldajaks ja omanikuks ning teenuse osutajaks on Virumaa Muuseumid SA (Pakkuja) või tema poolt määratud lepingulises suhtes olev kolmas isik.

1.2. E-piletimüügikeskkonna veebiaadressiks on https://pood.svm.ee/ ning selle tuletised mis suunavad otseselt või kaudselt E-piletimüügikeskkonda.

1.3. Virumaa Muuseumi SA e-piletimüügikeskkond võimaldab soetada kliendil (Tellija) erinevate teenuste saamiseks vajaminevaid õiguseid ehk pileteid (E-pilet).

1.4. Virumaa Muuseumid SA e-piletimüügikeskkonnas tegutsedes ning pileteid soetades loetakse poolte vahel sõlmituks võlaõiguslik müügileping Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustustega, mis on kohustuslikud täita mõlemale poolele.

 

2. Toodete tellimise kord

2.1. Tellija valib endale sobivad e-piletid, määrab nende koguse, tasumise ja kohaletoimetamise viisi. Enne lõplikku tellimuse esitamist on tellijal võimalik tellimus üle vaadata ja seda muuta. Seejärel tellija kinnitab tellimuse, vajutades pärast maksmist nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel juhul tellimust ei aktiveerita. Pärast makse kinnitamist väljastatakse Tellijale e-pilet, mida on võimalik sobivasse seadmesse alla laadida. Juhul, kui Tellija on sisestanud tellimusprotsessi käigus ka e-postiaadressi, saadetakse tellija e-posti aadressile teade tellimuse kinnituse kohta, mis sisaldab ka tagasiesitataval kujul e-pileteid, mida on võimalik alla laadida. Tellimusi saab esitada eesti või inglise keeles.

 

3. E-piletite kohale toimetamine

3.1. E-piletite kohale toimetamine kliendini toimub kahel erineval viisil:

3.1.1. E-pilet kuvatakse kliendile allalaaditavas vormis vahetult peale tellimuse kinnitamist seadmesse, mille kaudu Tellija teostas tellimuse. Tellijal on võimalik E-piletit alla laadida oma seadmesse.

3.1.2. E-pilet edastatakse manusena Tellija poolt edastatud e-posti aadressile. Manusena edastatud E-piletit on võimalik korduvalt alla laadida Tellija jaoks sobivasse seadmesse digitaalseks säilitamiseks.

 

4. Soetatud E-piletite kontrollimine teenuse saamiseks

4.1. Alla laaditud E-pilet esitatakse vahetult enne teenuse saamist Pakkujale kontrollimiseks. Pakkuja kontrollib E-piletit tehniliste vahendite ja/või visuaalse vaatluse abil. Kui E-pilet vastab kõikidele kontrollitavatele nõuetele ja tingimustele, siis asub Pakkuja Tellijale teenust osutama.

4.2. E-pileti kasutamiseks ja esitamiseks Pakkujale on levinud ja kasutatavad järgnevad tehnilised võimalused:

4.2.1. E-pilet on eelnevalt alla laaditud Tellija digiseadmesse ning see esitatakse digiseadme ekraani vahendusel. Tellija garanteerib, et digiseadmel on võimekus esitada E-piletit sellisel kujul, mis võimaldab selle kontrollimist.

4.2.2. E-pilet on eelnevalt välja prinditud ning vastab kontrollitavate elementide nõuetele (p 4.3. ja 4.4.). Tellija garanteerib, et E-piletil olevad elemendid on kahjustamata.

4.3. Soetatud E-pileti kohustuslikuks kontrollitavaks elementideks on järgnev E-piletil sisalduv informatsioon:

4.3.1. unikaalne ruutkood (QR-kood);

4.3.2. E-pileti soetamisega seotud tellimuse number;

4.3.3. E-pileti väljastamise kuupäev;

4.4. Kõik E-piletil kohustuslikud kontrollitavad elemendid peavad olema kahjustamata, sisuliselt ja tehniliselt üheselt tuvastatavad ning kontrollitavad. Kahjustatud elemendi korral on Pakkujal õigus teenuse osutamisest taganeda.

 

5. Tellimusest taganemine

5.1. Tellijal on õigus tellimusest taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates e-pileti soetamise päevast. Tellimusest on õigus taganeda vaid juhul, kui Pakkuja ei ole veel Tellijale teenust osutanud. Tellimusest taganemise tingimused on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

5.2. Tellimusest taganemiseks tuleb tellijal esitada kirjalikult e-posti aadressile piletid@svm.ee lihtkirjalikus taasesitatavas vormis taganemisavaldus. Taganemisavalduses tuleb ära märkida, tellimuse number, tellimuse esitamise aeg, avalduse esitaja ning tellija ees- ja perekonnanimi, tellija pangakonto number ja pangakonto valdaja nimi.

5.3. Kui Tellimuse täitmiseks on eelnevalt kokku lepitud konkreetne ajavahemik, tuleb taganemisavaldus esitada hiljemalt 2 tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega.

5.4. Pakkuja tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa Tellijale või õigustatud isikule 3–14 kalendripäeva jooksul pärast tellimuse tühistamise kinnitamist. Tellimuse tühistamise kinnitus edastatakse Tellijale e-posti teel.

 

6. Pretensiooni esitamine

6.1. Tellijal on õigus esitada toote kohta pretensioone Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud aja jooksul Pakkuja e-posti aadressil piletid@svm.ee.

 

7. Tellija kohustused

7.1. Tellija on kohustatud tellimuse edukaks teostamiseks sisestama tellimusse korrektsed vajalikud andmed:

7.1.1. Tellija ees- ja perekonnanimi;*

7.1.2. Tellija kontakttelefon;

7.1.3. Tellija e-posti aadress.

7.2. Tellija kinnitab, et:

7.3. ta on vähemalt 18-­aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18­-aastane isik kinnitab, et tal on Veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid); või

7.4. ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaiti kasutada ja sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta.

7.5. Tellija kinnitab, et ta täidab nõuetekohaselt kõiki kasutamistingimusi:

7.6. Tellija kinnitab, et ta on teadlik, et Veebisaidi kaudu edastatud andmete sattumisel kolmandate isikute kätte vastutab Kasutaja selliste isikute poolt Kasutajale võetud kohustuste täitmise eest.

7.7. Tellija kannab täielikku vastutust ebaõigete andmete esitamise eest ning Pakkuja ei võta vastutust Tellija poolt ebaõigete andmete esitamisel tekkinud või võimalike tekkivate kahjude hüvitamise eest v.a. juhtudel, kui seda näevad ette vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid.

7.8. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on ebatäpsed või mittetäielikud, ei ole Pakkujal võimalik tellimust täita. Võimaluse korral võtab Tellija Pakkujaga ühendust e-posti vahendusel kirjutades aadressile piletid@svm.ee hiljemalt esitatud andmete ebatäpsuste või mittetäielikkuse tuvastamise hetkel, kuid mitte hiljem, kui 2 tööpäeva enne planeeritud Tellimuse täitmise algust.

7.9. Tellimuse vormistamisel nõustub tellija Pakkuja e-poes sätestatud müügitingimustega.

 

8. Pakkuja õigused ja kohustused

8.1. Kui E-pilet on soetatud korrektselt ja täidetakse kõiki tingimusi on Pakkuja või tema volitatud esindaja kohustatud osutama teenust eelnevalt kokkulepitud mahus ja viisil.

8.2. Kui teenuse osutamine osutub Pakkujast mittesõltuvatel asjaoludel võimatuks, teeb Pakkuja Tellijale teenuse mittesaamisega seotud hüvitamise ettepaneku, mis on proportsionaalne Teenuse sisu ja maksumusega.

8.3. Pakkuja ei võta vastutust võimalike tehniliste rikete eest, mis on seotud E-pileti saatmisega Tellija poolt esitatud E-posti aadressile.

8.4. Pakkujal on õigus ühepoolselt müügitehingust taganeda, kui tehingus on üheselt üheselt õigusvastased ilmingud või toimingud.

8.5. Pakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus teenuse eest tasumine võib ebaõnnestuda.

8.6. Pakkuja ei vastuta E-pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e­posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e­posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).

8.7. Pakkujal ei ole kohustust tagasi osta pileteid, mille kasutamise võimatus on tingitud Tellija tegevusest või tegevusetusest.

8.8. Pakkuja ei vastuta hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud E-piletite eest.

 

9. Lõppsätted

9.1. Kasutustingimused jõustuvad Tellija ja Pakkuja vahel hetkest, kui Tellija annab käesolevate kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Tellija asub Veebisaiti kasutama. Juhul kui enne müügilepingu sõlmimist on Tellijale kättesaadavaks tehtud ka lisateenustele kohalduvad tingimused, loetakse et käesolevate kasutustingimustega nõustumisel nõustub Tellija ühtlasi ka vastavate täiendavate tingimuste kohaldumisega müügilepingule.

9.2. Kasutustingimusi on Virumaa Muuseumid SA-l õigus muuta avaldades vastavasisulise info Veebisaidil. Muudatused jõustuvad Veebisaidil avaldamisest.

9.3. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Virumaa Muuseumid SA ja Tellija vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste Kui Pooltevahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.