Müügitingimused

Ostutingimused

 1. E-pood
  2. Üldsätted
  3. Tooted ja ostu sooritamine
  4. Hinnad
  5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
  6. Lepingust taganemine
  7. Tagastusõigus
  8. Pretensioonide esitamine
  9. Isikuandmed
  10. Vastutus
  11. Erimeelsused
  12. Kasutustingimused
  13. E-poe kaardimakse privaatsus
  14. Makseviisid

SA Virumaa Muuseumid registrikoodiga 90003278, aadress Rakvere, Tallinna tn 5a 44306 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab muuseumi e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping).

 1. E-POOD
  1.1 SA Virumaa Muuseumidi e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.
  1.2 Küsimuste korral palun võtke ühendust: Natali Dudar, info@svm.ee.
 2. ÜLDSÄTTED
  2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
  2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
  2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

  3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
  3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.
  3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
  3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
  3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
  3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest krediit või deebetkaardi vahendusel või ettemaksuarve alusel.
  3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  3.7 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud e-poe internetilehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
 3. HINNAD
  4.1 Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja neile ei lisandu käibemaksu.
  4.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
  5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida erinevate kauba kättesaamisviiside vahel.
  5.1.1 Kauba saatmiseks pakub teenusepakkuja välja erinevaid võimalusi: kulleriga ning teenuse kasutaja saab valida ka kaupadele ise järele tulemise võimaluse Rakvere, Tallinna tn 5a.
  5.2 Kui teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamiseks ühe punktis 5.1.1 välja toodud võimalustest, siis toimub kauba kohaletoimetamine 2-3 tööpäeva jooksul.. 
  5.3 Kui Teenuse kasutaja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse teenuse kasutajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.
  5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.
 5. LEPINGUST TAGANEMINE
  6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@svm.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
  6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
  6.3 Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
  6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.
 6. TAGASTUSÕIGUS
  7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
  7.2 Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
  7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@svm.ee
  7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud ese viivitamatult, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
  7.5 Tagastamisel kantakse teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
  7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.
  7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Kui tagastuse põhjuseks pole teenuse osutaja süül rikutud või puudulik toode, siis tasub tagastuskulud teenuse kasutaja.
  7.8 Juhul kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.
 7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
  8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
  8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavalt pretensioonide käsitlemise korrale.
 8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
  9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
  9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks teenuse kasutajale.
  9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
  9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine elektronposti aadressil.
  9.5 Isikuandmeid töötleb SA Virumaa Muuseumid, registrikoodiga 90003278, aadress Rakvere, Tallinna tn 5a 44306.
  9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
  9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
  9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
  9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
  9.11 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 9. VASTUTUS
  10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust ostja poolt toodetele tekitatud defektide eest.
  10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
  10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõigi kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
  10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 10. ERIMEELSUSED
  11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused teenuse kasutaja ning teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.
 11. KASUTAMISTINGIMUSED
  12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
  12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun ostutingimustega”, nõustub teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus esitatud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kasutuslepingus toodud tingimustega.
 12. E-POE KAARDIMAKSE PRIVAATSUS
  13.1 Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard)
  Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Everypay AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib EveryPay AS tehingu kliendi pangas.
  Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.
 13. MAKSEVIISID
  14.1 E-poes on võimalik toodete eest tasuda pangaülekandega või deebet-/krediitkaardiga.